ads

29 Nov 2015

ชีทเรื่องสมดุลไอออนในสารละลาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คิดว่ามีประโยชน์มากๆในการศึกษาค่ะ มีตัวอย่างและวิธีคำนวนที่หลากหลาย

15 Jun 2013

เคมี : เฉลยแบบฝึกหัด 4.9 เคมีเพิ่มเติมเล่ม2


ถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะ เพราะคำนวณเอง ^^
อยากให้เอาไว้สำหรับตรวจคำตอบ
เฉลยแบบฝึกหัด 4.9
หนังสือเคมี เล่ม 2

1.   กรดแลกติกเป็นองค์ประกอบในนมเปรี้ยว มีสูตรโมเลกุลคือ C3H6O3 จงคำนวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุแต่ละชนิด และมวลของคาร์บอนในกรดแลกติกจำนวน 50.0 กรัม

2.   จงคำนวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุแต่ละชนิดในสารต่อไปนี้
ก. กรดออกซาลิก (C2H2O4)

ข.คาร์บอนเดตตระคลอไรด์(CCl4)

ค.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)

3.  จงคำนวณหามวลเป็นกรัมของออกซิเจน (O) ในแร่ควอตซ์ (SiO2) และหินปูน (CaCO3) อย่างละ 1.00กิโลกรัม

ชีววิทยา : คำถามท้ายบทที่ 19 เล่ม5


Download : http://adf.ly/HzBhJ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19
หนังสือชีววิทยา เล่ม 5
1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นอย่างไร
2. จงให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่จัดว่าฟังไจเป็นพืชหรือสัตว์
3. จงเติมเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของพืชนั้นๆ 
4.  จงเติมเครื่องหมายถูกต้องลงในตารางข้างล่างนี้ให้ตรงกับลักษณะของสัตว์นั้นๆ 
5.  จากไดโคมัสคีย์ที่ใช้ในการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปนี้
      1.   ก.      ไม่มีขากรรไกร…………………………………………………………………A
            ข.       มีขากรรไกร……………………………………………………………………2
      2.   ก.       หายใจด้วยเหงือกตลอดชีวิต……………………………………………………3
            ข.       หายใจด้วยปอด...................................................................................................4
      3.   ก.       มีกระดูกอ่อน......................................................................................................B
            ข.       มีกระดูกแข็ง.......................................................................................................C
      4.   ก.       ปอดยังไม่เจริญดี  ตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือก…………………………………...D
            ข.       ปอดเจริญดี……………………………………………………………………..5
      5.   ก.       ไข่มีเปลือกหุ้ม ตัวอ่อนเจริญนอกตัวแม่………………………………………..6
            ข.        ไข่ไม่มีเปลือกหุ้ม  ตัวอ่อนเจริญในตัวแม่……………………………………..E
      6.   ก.        ผิวหนังมีเกล็ด…………………………………………………………………F
            ข.        ผิวหนังไม่มีเกล็ด……………………………………………………………...G
5.1  A  B  C  D  E  F  และ G  น่าจะเป็นสัตว์ในกลุ่มใดบ้าง
5.2  ในการจำแนกพะยูนจะต้องใช้ไดโตมัสคีส์ในข้อใดบ้าง
6.  ให้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิต  เช่น  พืช หรือสัตว์ที่นักเรียนชอบมากที่สุด  โดยให้นักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั้น  แล้วนำมาเสนอหรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การทำรายงานการจัดป้ายนิเทศน์  เป็นต้น
7.  จากรูปสุนัขต่อไปนี้  จงเขียนไดโตมัสคีส์ที่ใช้ในการจำแนกสุนัขกลุ่มนี้
8.  จากภาพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบในสระน้ำ เรียก Chlamydomonas  นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้น่าจะจัดอยู่ในอาณาจักรใด  เพราะเหตุใด

คลิปอะมีบากินพารามีเซียม2ตัวชีววิยา : เฉลยท้ายบทที่ 5 ชีววิทยาเพิ่มเติมเล่ม1

Download เฉลยที่ : http://adf.ly/I2fA6


หนังสือชีววิยาเพิ่มเติม เล่ม 1
คำถามท้ายบทที่ 5 (หน้า 169)
1. รกมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลยภาพของฟีตัสอย่างไร  จงอธิบาย
2. หญิงมีครรภ์คนหนึ่งแจ้งกับนายแพทย์ว่าวันแรกของการมีรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายผ่านมาแล้ว 50 วัน
    อยากทราบว่าเอ็มบริโอที่อยู่ในครรภ์ของหญิงคนนี้มีอายุประมาณเท่าใด
3. จงลำดับขั้นตอนการเจริญของเอ็มบริโอตั้งแต่ระยะไซโกตจนถึงระยะฟีตัส
4. ชายคนหนึ่งป่วยเป็นไข้  อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการสร้างอสุจิหรือไม่อย่าง
     ไร
5. จากการศึกษาพบว่า  อสุจิเมื่ออยู่ในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะมีอายุเพียง  24  ชั่วโมง  แต่จะมีอายุยืน
    ยาวกว่าเมื่ออยู่ในอัณฑะของเพศชาย  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
6.  รูปร่างของอสุจิเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไร
7.  ปัจจุบันมีการนิยมใช้เทคโนโลยีการตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวน์ ท่านคิดว่าการตรวจครรภ์ด้วยวิธีนี้มี
     ประโยชน์อย่างไร จงอธิบาย