ads

3 Jun 2013

ชีววิทยา : แบบฝึกหัด CU474ในกระบวนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสัตว์ ระบบอวัยวะที่เจริญก่อนระบบอื่นคืออะไร
ระบบประสาท

น้ำคร่ำมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร
1.      เป็นมีเดียมที่ทำให้ทารกในครรภ์เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและรวดเร็ว
2.      ป้องกันการกระทบกระแทกจากภยันตรายต่างๆ
3.      ช่วยให้อุณหภูมิคงที่
4.      การตรวจน้ำคร่ำด้วยการทดสอบต่างๆ สามารถบอกให้ทราบได้ว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีและมีการเจริญเต็มที่แค่ไหน

การตกไข่(Ovulation) หมายถึงอะไร
อ่านหน้า 368       CU474

ต่อมในระบบสืบพันธุ์เพศชายที่สร้างสารช่วยให้ตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงผ่านเข้าไปผสมพันธุ์ในเพสหญิง มีอะไรบ้าง และแต่ละต่อมสร้างสารอะไร
ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ (Seminal vesicle) อยู่ต่อจากหลอดนำตัวอสุจิ ทำหน้าที่สร้างสารอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอสุจิ ได้แก่ น้ำตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนโกลบูลิน และสร้างของเหลวเพื่อทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ
 - ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) อยู่บริเวณตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นเบสอ่อน ๆ เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ำเลี้ยงตัวอสุจิเพื่อลดความเป็นกรด เพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมสำหรับตัวอสุจิ
ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’s gland) อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกหล่อลื่นในท่อปัสสาวะ เพื่อให้ตัวอสุจิเคลื่อนตัวได้สะดวกและเร็วขึ้น

acrosome ที่ปลายหัวอสุจิคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
อ่านหน้า 370     CU474

Fertilization membrane ที่ไข่สร้างขึ้น มีประโยชน์ในเรื่องใด
เพื่อป้องกันเอนไซม์จากหัวของสเปิร์มตัวอื่นไม่ให้เจาะเข้าผนังไข่มาได้อีก

กราฟแสดงแบบแผนการเจริญเติบโตของสัตว์พวกอาร์โทรพอดมีลักษณะอย่างไร

การที่ระยะคลีเวจ (clevage) ของไก่เกิดเฉพาะบริเวณเล็ก ๆ ที่ปลอดจากไข่แดง (yolk) เท่านั้นเป็นเพราะอะไร
คลีเวจ  เป็นกระบวนการที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอ็มบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น แต่ขนาดของแต่ละเซลล์ของเอ็มบริโอเล็กลงตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดระยะคลีเวจจะได้เอ็มบริโอที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก

ในระหว่างการเจริญเติบโตของเอมบริโอของไก่ เอมบริโอจะได้รับการป้องกันการกระเทือนจากโครงร่างใดต่อไปนี้  1) อัลแลนตอยส์  2) ถุงนํ้าครํ่า  3) รก
3) รก

เซลล์ดิฟเฟอเรนติเอชันหมายถึงเซลล์ที่มีลักษณะหรือกิจกรรมอะไร
เซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง

การเจริญของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดบ้าง
1. การเพิ่มจำนวนเซลล์
ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแบ่งเซลล์ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์ เกิดชีวิตใหม่ขึ้น มี หลายแบบ เช่น การ
แบ่งแยกตัวเป็นส่วนๆ การแตกหน่อเป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้น เช่น การแบ่งเซลล์จากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัย สร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่า เช่น เซลล์ผิวหนัง
2. การเพิ่มขนาดเซลล์
เป็นกระบวนการสะสมและสังเคราะห์สารอินทรีย์ภายโมเลกุลของเซลล์ ทำให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่
ขึ้น หรือมีการรวมกันระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุล เป็นผลให้เซลล์ต้องขยายขนาดตามไปด้วย จึงเกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่นงูจะมีการลอกคราบเมื่อมีขนาดตัวใหญ่ขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
เนื่องจากในระยะแรกเซลล์อาจจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน จึงเกิดการเปลี่ยนสภาพเซลล์ตามไปด้วยเพื่อให้ได้เซลล์ที่สามารถทำหน้าที่ที่ต่างกัน การเปลี่ยนสภาพเกิดทั้งทางกายภาพและชีวเคมี ทั้งในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ ระดับเนื้อเยื่อ ระดับอวัยวะ และระดับระบบอวัยวะ เซลล์ที่ได้ใหม่จะมีหน้าตาต่างไปจากเซลล์เดิม
4. การเกิดรูปร่างที่แน่นอน
สิ่งมีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย เนื่องจากมีการแบ่งเซลล์หรือเพิ่มจำนวนเซลล์ รูปร่างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรือไม่เหมือนกันเลย เช่น กบ ผีเสื้อ เป็นต้น การเติบโตในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจะหยุดเมื่อโตเต็มวัย โดยการใช้ความสูงที่หยุดเป็นเกณฑ์ ไม่คำนึงว่าน้ำหนักจะเพิ่มหรือลดลง

เอมบริโอที่อยู่ในครรภ์ระยะที่เรียกว่า ฟีตัส มีอายุเท่าใด และมีลักษณะอย่างไร
ลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้นเรียกเอ็มบริโอในระยะสัปดาห์ที่ ของการเจริญเติบโตว่า ฟีตัส

ส่วนใดของร่างกายทารกที่เติบโตมากที่สุดในช่วง 2-3  เดือนก่อนครบกําหนด
คลอด และมีบทบาทสําคัญในตอนคลอดอย่างไร
ปอด ช่วยในเรื่องเตรียมพร้อมในการรับอากาศ

ถุงอัลแลนตอยส์ในเอมบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมมีความสําคัญอย่างไร
ถุงนี้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สกักบภายนอกและเก็บของเสียประเภทกรดยูริกสะสมไว้

ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ตกไข่เป็นปกติทุกๆ 28  วัน ถ้าตัดต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ออกในวันที่ 12  หลังจากการมีประจําเดือนครั้งสุดท้าย จะมีการตกไข่ในอีก 2-3 วันต่อมา
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่น่าจะเกิดการตกไข่ เนื่องจากการตกไข่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน LH มากระตุ้น ซึ่งฮอร์โมน LH นั้นถูกหลั่งมากจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า


อ้างอิงคำตอบจาก :
CU474No comments:

Post a Comment